Cầu ắt sẽ được…

Cầu ắt sẽ được
Ấy là cầu nơi chính mình.
Hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt.Cầu ắt sẽ được
Ấy là cầu nơi chính mình.
Hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt.

Có 4 bình luận cho “Cầu ắt sẽ được…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top