Cuộc đời là hành trình…

Cuộc đời là hành trình
ĐẶT ĐƯỢC
CÂU HỎI ĐÚNG

Tìm đúng Người để…Cuộc đời là hành trình
ĐẶT ĐƯỢC
CÂU HỎI ĐÚNG

Tìm đúng Người để…See more

7 thoughts on “Cuộc đời là hành trình…”

  1. Chúc mừng “Diễn thật” Lê Văn Cương đã chịu “ngồi im, lắng lại” để “áp dụng và sống với các câu trả lời” từ Quy trình Kim Sao Nhua.
    (Hi…hi…. không còn nhoi nhoi như con …cào cào nữa. Đùa tí cho vui nhé)

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top