Đ𝗮̃ đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗰𝗮̂̀𝗻 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛̣ “𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴”….

🧘Đ𝗮̃ đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗰𝗮̂̀𝗻 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛̣ “𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴”.

👉 𝘽𝙖̣𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙞̣ 𝙘𝙖̆𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙫𝙞̀ 𝙩𝙖̀𝙞 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙝𝙖𝙮 𝙫𝙞̀ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙘𝙪̉𝙖 𝙗𝙖̣𝙣 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙤̛̉ 𝙢𝙪̛́𝙘 “𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜”?
👉 𝘽𝙖̣𝙣 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 “𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜” 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣?
👉 𝙉𝙤̂̃𝙞 𝙨𝙤̛̣ 𝙠𝙝𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙜𝙞𝙖́𝙘 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙖𝙮 𝙫𝙞̀ 𝙣𝙜𝙝𝙚 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 “𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜”?

Có lẽ đầu tiên chúng ta nên bắt đầu với những gì được coi là “bình thường”?
Theo từ điển những gì bình thường là những gì trong “chuẩn mực”. Bình thường là những gì thường được chấp thuận bởi đa số mọi người. Do đó, bình thường là những điều ta suy nghĩ / nói / hành xử theo cách được xã hội chấp nhận.

☝️ 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘀𝗮𝗶. 𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗻𝗼́ 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗱𝗶̃ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗰𝗼𝗶 𝗹𝗮̀ đ𝘂́𝗻𝗴.

Trộm cắp, giết người hoặc hãm hiếp hoàn toàn là những hành vi không bình thường. Đó đều là những hành vi bị pháp luật trừng trị. Vì không bao giờ hành động làm hại người khác được coi là “bình thường”.

𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙘𝙤̀𝙣 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙩𝙖 đ𝙖𝙣𝙜 “𝙡𝙖̀𝙢 𝙝𝙖̣𝙞” 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙞̀ 𝙨𝙖𝙤?
▪ Hút thuốc lá gây hại cho phổi của chúng ta – 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗻𝗼́ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝗽.
▪ Uống rượu gây hại cho gan của chúng ta – 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗻𝗼́ 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝗽.
▪ Căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực, nói xấu, nói dối, giả vờ… – 𝘁𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 đ𝗼́ đ𝗲̂̀𝘂 𝗴𝗮̂𝘆 𝗵𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗮, 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 đ𝗲̂̀𝘂 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝗽.

Đây không chỉ là vấn đề về đúng hay sai. Tất cả chúng ta đều có quyền làm bất cứ điều gì ta muốn miễn là chúng không làm tổn hại bất cứ ai hoặc chính bản thân mình. Nếu chúng ta tự chọn làm tổn thương mình, ít nhất chúng ta cũng cần tự nhận biết được điều ta đang làm.

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮̂𝘂 𝗵𝗼̉𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗮̣𝗻: Có bất kỳ hoạt động “bình thường” nào mà bạn vẫn đang làm gây tổn thương cho chính bạn không?

👉 𝘾𝙤́ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖̀𝙢 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙢𝙖̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞́𝙘𝙝 𝙫𝙞̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 đ𝙤̂́𝙞 𝙙𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙣𝙤̂̃𝙞 𝙨𝙤̛̣ 𝙩𝙝𝙪 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙥 𝙜𝙞𝙖̉𝙢 đ𝙞?
👉 𝘾𝙤́ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙡𝙖̀𝙢 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙡𝙖̀𝙢 𝙫𝙞̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙢𝙪𝙤̂́𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃ 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙠𝙚̉ “𝙠𝙮̀ 𝙡𝙖̣”?
👉 𝘾𝙤́ 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜, 𝙣𝙜𝙝𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙖́𝙘 𝙫𝙞̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙨𝙤̛̣ 𝙠𝙝𝙞 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙗𝙖̉𝙣 𝙩𝙝𝙖̂𝙣?

“Bình thường” không sai. CŨNG không đúng. “Bình thường” là điều mà hầu hết mọi người coi là “đúng”. Tuy nhiên, điều đó không làm cho nó đúng. Hơn một thế kỷ trước, chế độ nô lệ vẫn được chấp nhận ở một số nơi trên thế giới này. Chỉ cho đến ngày nay, việc cuộc sống của một người nằm trọn trong tay của một người khác mới trở nên không thể chấp nhận được.

𝗡𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗰𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘀𝗼̂́𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝘂̛̣ 𝗱𝗼 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮̣𝗻 đ𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗶̣ 𝗾𝘂𝘆 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗺𝘂̛̣𝗰 (𝘅𝗮̃ 𝗵𝗼̣̂𝗶) 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘀𝗮𝗼?
Câu hỏi này không phải nhằm mục đích thúc đẩy bạn rời bỏ xã hội và bắt đầu cuộc sống mới ở sâu trong khu rừng gần nhất. Hãy sống cuộc sống đó, chỉ khi điều đó thực sự là cuộc đời mà bạn hằng mong ước. Đừng bỏ chạy. Dù bạn có chạy trốn đi bất cứ nơi đâu, bạn cũng không trốn nổi chính mình. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn sẽ mang cả xã hội đó đến với bạn. Mọi thứ bạn nghĩ, nói và làm đều do xã hội định hình. Điều đó không sai. Chuẩn mực được thiết lập bởi vì tổ tiên của chúng ta cho rằng nó cần thiết. Các truyền thống cũng được hoạt động theo cách tương tự- các quy tắc và văn hóa được tạo ra bởi người những đã mất và những người đang sống vẫn tuân theo.

✌️ Bạn đang bắt đầu hiểu rồi đấy! Tại một thời điểm nào đó trong lịch sử, một người hoặc một nhóm sẽ người quyết định đâu là sự “bình thường” hoặc không. Cho đến khi sự bình thường chuẩn mực đó không còn phù hợp với anh ấy / cô ấy / hay họ nữa. 𝗖𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘁𝗶̀𝗻𝗵, 𝗰𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 “đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗺𝗼̛́𝗶” đ𝗲̂́𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘅𝗮̃ 𝗵𝗼̣̂𝗶.

“Bình thường” không sai cũng không đúng.
Bình thường là những điều mỗi chúng ta có thể quyết định.

𝘾𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜. 𝘾𝙤́ 𝙡𝙚̃ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤̀𝙣 𝙡𝙖̣𝙞 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙠𝙚̉ đ𝙞𝙚̂𝙣, 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 🙃

— Thích các bài của William Do quá chừng, bài này của anh ý.
#williamdo #normal #healing
#LeVanCuong #Nguoidonghanh #MrEnergy

Có 2 bình luận cho “Đ𝗮̃ đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝘂́𝗰 𝗰𝗮̂̀𝗻 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝘂̛̣ “𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴”….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top