“Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự k…

“Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự khoan dung”
– Flannery O’Connor
Quán Tâm
THAM SÂN SI
MẠN NGHI…”Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự khoan dung”
– Flannery O’Connor
Quán Tâm
THAM SÂN SI
MẠN NGHI…See more

2 thoughts on ““Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự k…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top