“Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự k…

“Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự khoan dung”
– Flannery O’Connor
Quán Tâm
THAM SÂN SI
MẠN NGHI…”Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự khoan dung”
– Flannery O’Connor
Quán Tâm
THAM SÂN SI
MẠN NGHI…See more

Có 2 bình luận cho ““Dấu hiệu của sự trưởng thành chính là không để bị xúc phạm và cố gắng tìm lời giải thích trong sự k…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top