Gửi những người bạn của tôi…


Gửi những người bạn của tôi
Cuộc sống này, KHÔNG ĐÚNG CŨNG KHÔNG SAI
Chỉ Phù hợp hay không Phù Hợp với bạn mà thôi.
Nên đừng mất thời gian để đi chứng minh bạn đúng hay tôi đúng hay ai đó đúng
Hãy dành thời gian để Yêu Mình, Yêu Người và Yêu Đất Nước, Yêu Vũ Trụ này
Thời gian có hạn, Rước chi Sân Hận vào người, sinh thêm bệnh tật.

Yêu và biết ơn bạn!!!
#LeVanCuong #NguoiDongHanh #MrEnergy
#StageMastery #InspirationFromAnyWhere

Có 5 bình luận cho “Gửi những người bạn của tôi…”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top