Ngã Xuống Đứng dậy, ngã xuống đứng dậy, ngã xuống đứng dậy lại phải tiếp tục đứng dậy….


Ngã Xuống Đứng dậy, ngã xuống đứng dậy, ngã xuống đứng dậy lại phải tiếp tục đứng dậy.
Nếu bạn không muốn đứng dậy thì dù có bao nhiêu cánh tay muốn kéo bạn lên, bạn không đưa tay thì cuộc đời bạn vẫn ngập trong bùn thôi.
Đứng lên nào
Không bao giờ là muộn để bắt đầu lại.
Tập trung đúng Sứ Mệnh, bề trên sẽ hỗ trợ
RŨ BÙN ĐỨNG LÊN SÁNG LÒA.
Fighting, Chaizo….
#UocMoToi #Bacthaysankhau
#StageMastery #InpirationFromAnyWhere

4 thoughts on “Ngã Xuống Đứng dậy, ngã xuống đứng dậy, ngã xuống đứng dậy lại phải tiếp tục đứng dậy….”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top