“Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. …

“Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. Nhưng cái tạo ra những tiện nghi vật chất và nâng cao tinh thần của con người là kiến thức và đạo đức, do đó bản chất của văn minh chính là quá trình phát triển kiến thức và đạo đức con người.”

Trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng trên người. Tất cả đều do sự học mà ra.
Fukuzawa Yukichi

Có 2 bình luận cho ““Văn minh có nghĩa là đạt được cả những tiện nghi vật chất lẫn sự nâng cao tinh thần của con người. …”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top