Vạn Vật Đồng Nhất Thể…

Vạn Vật Đồng Nhất Thể
Vạn vật đều có sự liên kết, cùng tần số Rung Động – Cảm Thụ Vị Tế về Vạn Vật để
SỐNG VỚI THỰC TẠI.
Nguồn cội cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, con người không có Vấn Đề, Con người là Vốn Quý.
Trân trọng biết ơn mình sư chỉ điểm.

Shopping Cart
Scroll to Top