VỘI VÀNG…

VỘI VÀNG
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt…

Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi ?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa ?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

Vội làm chị, ôi vội làm chi.
Bạn mong muốn THẤU HIỂU NỘI TÂM để CÂN BẰNG CUỘC SỐNG.
Mời đến chia sẻ cùng chúng tôi.
Trân trọng biết ơn chị Hue Phan đã cho phép e có cơ hội được chia sẻ và lan toả giá trị
Yêu thương.

Shopping Cart
Scroll to Top