Chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời ít quan trọng bằng những người chúng ta gặp trên con đường chúng

Chúng ta đi xa bao nhiêu trong đời ít quan trọng bằng những người chúng ta gặp trên con đường chúng ta đi! Những người em tuyệt vời 😘😘😘

Shopping Cart
Scroll to Top