Của cho không bằng cách cho…

Của cho không bằng cách cho
Cách cho không bằng người cho

Vậy Ta chưa đủ GIÁ TRỊ
Thì đôi khi …Của cho không bằng cách cho
Cách cho không bằng người cho

Vậy Ta chưa đủ GIÁ TRỊ
Thì đôi khi …See more

1 thought on “Của cho không bằng cách cho…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top