LET’S ME HEAR YOU…….


LET’S ME HEAR YOU….
Now I am the voice
I will lead not follow
I wil believe not doubt
I will create not destroy
I am a force for good
I am a force for God
I am a leader
Defy the odds
Set a new standard
Step up!
I LOVE TONY ROBBINS.
Nhớ Không Khí Singapore Tháng 9.2019

Có 4 bình luận cho “LET’S ME HEAR YOU…….”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top