Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút.

Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút.
Bạn thay đổi là do công đức phước đức của bạn, nhờ nhân duyên, Cương được tham gia vào sự chuyển hoá của bạn.
Và nếu không có Cương thì sẽ có người khác giúp bạn chuyển hoá.
Và nếu bạn không muốn, Cương sẽ không can thiệp vào.
Trân trọng biết ơn bạn vì đã cho phép Cương được đồng hành cùng sự chuyển hoá của bạn.
Yêu thương lắm lắm.

Nếu bạn cho phép Cương được đồng hành cùng HÀNH TRÌNH CHUYỂN HOÁ tiếp theo của bạn, chúng ta gặp nhau nhé.

Chương trình:
INSPIRING LEADERSHIP
“Becoming A Dynamic And Engaging Leader”

Ho Chi Minh: 9-10/11/2022
Ha Noi: 16-17/11/2022
Có 17 bình luận cho “Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì tự thấm hút.”

Bình luận cho nội dung này đang được tắt.

Shopping Cart
Scroll to Top