Trứng Gà bên Ngoài ĐẬP VÀO…

Trứng Gà bên Ngoài ĐẬP VÀO
Là Thức Ăn
Từ trong bức ra
Đó là SINH MỆNH
…Trứng Gà bên Ngoài ĐẬP VÀO
Là Thức Ăn
Từ trong bức ra
Đó là SINH MỆNH
…See more

8 thoughts on “Trứng Gà bên Ngoài ĐẬP VÀO…”

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top